Aplikimi i Partnerëve

Aplikim për bashkëpunim me Food Bank Albania

Me qëllim sigurimin e cilësisë së ushqimit, kur aplikohet për një marrëveshje, subjekti duhet të plotësojë tabelën e mëposhtme si dhe të sigurojë këtë informacion para marrjes së dërgesave:

Emri i subjektit/institucionit:

Email:

Adresën dhe kontaktin e tij:

Lutemi bashkangjisni kopje të vendimit të gjykatës, statutit, NIPT-it dhe dokumentave të tjera të subjektit.
Dokumenti 1:
Dokumenti 2:
Dokumenti 3:
Dokumenti 4:
Dokumentet valide: JPG, JPEG, DOC, DOCX, PDF, GIF, PNG, XLS, XLSX

Emrat, adresat dhe numrat e kontaktit të personave përgjegjës për komunikimin me Food Bank Albania:

Fushën e veprimtarisë, grupet për të cilët bëhet aplikimi (jo emra, mbiemra):

Vendet ku subjekti ushtron veprimtarinë:

Numrin e familjeve, personave për të cilët bëjne aplikim:

Numri i vullnetarëve që organizata juaj mund të sigurojë për fushatat tona përafërsisht çdo dy muaj:

A jeni të interesuar të përfshiheni në fushata ushqimore në zonën tuaj gjeografike?
PoJo

Mundësitë e magazinimit të subjektit:

Numër, volum ose sipërfaqe
Vend i siguruar nga lagështia, minjtë, insektet PoJo
Disponon frigorifer ftohës? Nese po, sa hapesire? PoJo
Frigorifer ngrirës PoJo
Kuti frigoriferike PoJo
Makinë frigorifer PoJo