Aplikimi i Partnerëve

  Aplikim për bashkëpunim me Food Bank Albania

  Me qëllim sigurimin e cilësisë së ushqimit, kur aplikohet për një marrëveshje, subjekti duhet të plotësojë tabelën e mëposhtme si dhe të sigurojë këtë informacion para marrjes së dërgesave:

  Emri i subjektit/institucionit:

  Email:

  Adresën dhe kontaktin e tij:

  Lutemi bashkangjisni kopje të vendimit të gjykatës, statutit, NIPT-it dhe dokumentave të tjera të subjektit (max size 4mb per file).
  Dokumenti 1:
  Dokumenti 2:
  Dokumenti 3:
  Dokumenti 4:
  Dokumentet valide: JPG, JPEG, DOC, DOCX, PDF, GIF, PNG, XLS, XLSX

  Emrat, adresat dhe numrat e kontaktit të personave përgjegjës për komunikimin me Food Bank Albania:

  Fushën e veprimtarisë, grupet për të cilët bëhet aplikimi (jo emra, mbiemra):

  Vendet ku subjekti ushtron veprimtarinë:

  Numrin e familjeve, personave për të cilët bëjne aplikim:

  Numri i vullnetarëve që organizata juaj mund të sigurojë për fushatat tona përafërsisht çdo dy muaj:

  A jeni të interesuar të përfshiheni në fushata ushqimore në zonën tuaj gjeografike?
  PoJo

  Mundësitë e magazinimit të subjektit:

  Numër, volum ose sipërfaqe
  Vend i siguruar nga lagështia, minjtë, insektet PoJo
  Disponon frigorifer ftohës? Nese po, sa hapesire? PoJo
  Frigorifer ngrirës PoJo
  Kuti frigoriferike PoJo
  Makinë frigorifer PoJo

  Ju lutem, prisni dy minuta deri se t'i ngarkoj te gjithe dokumenta.