Category Archives: Web Post

WE ARE HIRING: Kërkojmë të punësojë 4-Koordinator Lokal

PO PUNESOJME!

Fondacioni “Food Bank Albania”, kërkon të punësojë 4Koordinator Lokal (Korçë, Elbasan, Fier dhe Shkodër)

Detyrat specifike përfshijnë:
Koordinim dhe zbatim i aktiviteteve në kuadër të projektit.
Do te ndjeke aktivitetet e FBAs në terren, për humbjet dhe mbetjet ushqimore.
Lobim në nivel lokal dhe kombëtar për humbjet dhe mbetjet ushqimore si dhe kontribut në zbatimin e dëgjimeve publike, seminareve dhe konferencave.
Zbatim i planit të punës, indikatorëve të projekteve dhe përgatitja e raporteve për partnerët.

Kriteret dhe aftësitë e kërkuara:
Minimalisht 2 vite përvojë pune me organizata dhe institucione te tjera;
Aftësi në organizimin e trajnimeve, seminareve dhe takimeve;
Aftësi për të kryer punë në terren dhe gadishmëri për të udhëtuar në nivel kombëtar dhe rajonal;
Aftësi shumë të mira komunikimi me palët e interesuara, si lokale por edhe me partnerët dhe donatorët e projektit;
Njohuri në menaxhimin e ciklit të projektit me fokus planifikimin, lehtësimin e procesit, rrjetëzimin, monitorimin dhe raportimin;
Njohuri të gjuhës angleze dhe Italiane, në shkrim dhe komunikim;
Aftësi për të punuar në ekip, organizim efikas të kohës dhe aftësi koordinuese;
Aftësi në shkrimin e projekteve dhe raporteve/artikujve cilësore;
Aftësi për të udhëtuar i pavarur në zonat e punës,
Leje drejtimi të tipit B dhe eksperiencë në drejtimin e automjetit në zona malore.

Kushtet e punësimit:
Ky pozicion është i vendosur në (Korçë, Elbasan, Fier dhe Shkoder), duke përfshirë dhe udhëtime apo lëvizje të shpeshta në zyren qëndrore të FBA.
Kandidatët e interesuar, duhet të dërgojnë me email në formatin pdf, një CV në anglisht dhe letër motivimi në anglisht, ku të përshkruhet interesi juaj për pozicionin.

Afati për të aplikuar për pozicionin e Koordinatorit të Projektit është data 17 Dhjetor 2023.

CV dhe dokumentet shoqëruese duhet të dërgohen në adresën e email info@foodbank.al, nën subjektin “Aplikim për koordinator Lokal brenda afatit të përcaktuar.

Kërkojmë të punësojë një Koordinator Projekti

PO PUNESOJME!

Fondacioni “Food Bank Albania”, kërkon të punësojë një Koordinator Projekti

Detyrat specifike përfshijnë:
Koordinim dhe zbatim i aktiviteteve në kuadër të projektit.
Do te ndjeke aktivitetet e FBAs në terren, për humbjet dhe mbetjet ushqimore.
Lobim në nivel lokal dhe kombëtar për humbjet dhe mbetjet ushqimore si dhe kontribut në zbatimin e dëgjimeve publike, seminareve dhe konferencave.
Zbatim i planit të punës, indikatorëve të projekteve dhe përgatitja e raporteve për
partnerët.

Kriteret dhe aftësitë e kërkuara:
Minimalisht 2 vite përvojë pune me organizata dhe institucione te tjera ;
Aftësi në organizimin e trajnimeve, seminareve dhe takimeve ;
Aftësi për të kryer punë në terren dhe gadishmëri për të udhëtuar në nivel kombëtar dhe
rajonal ;

Aftësi shumë të mira komunikimi me palët e interesuara, si lokale por edhe me partnerët
dhe donatorët e projektit ;

Njohuri në menaxhimin e ciklit të projektit me fokus planifikimin, lehtësimin e procesit,
rrjetëzimin, monitorimin dhe raportimin ;

Njohuri të gjuhës angleze dhe Italiane, në shkrim dhe komunikim ;
Aftësi për të punuar në ekip, organizim efikas të kohës dhe aftësi koordinuese ;
Aftësi në shkrimin e projekteve dhe raporteve/artikujve cilësore ;
Aftësi për të udhëtuar i pavarur në zonat e punës,
Leje drejtimi të tipit B dhe eksperiencë në drejtimin e automjetit në zona malore.
Kushtet e punësimit:

Ky pozicion është i vendosur në zyrën e FBAs në Tiranë, duke përfshirë dhe udhëtime
apo lëvizje të shpeshta në zonat e fokusit të FBAs në Shqipëri.

Kandidatët e interesuar, duhet të dërgojnë me email në formatin pdf, një CV në anglisht dhe letër motivimi në anglisht, ku të përshkruhet interesi juaj për pozicionin.

Afati për të aplikuar për pozicionin e Koordinatorit të Projektit është data 10 Dhjetor 2023. CV dhe dokumentet shoqëruese duhet të dërgohen në adresën e email info@foodbank.al, nën subjektin “Aplikim për koordinator projekti” brenda afatit të përcaktuar.

Welcome to our new Executive Director

As of August 14, 2023, we welcome our new executive director, Mr. Luis DELIU who first joined our staff almost 3 years ago. He is looking forward to continue to improve our mission and connections with all our partners and contacts to serve the common goal of fighting against poverty and saving food waste.

We wish him success with the work ahead at Food Bank Albania!

 Prej datës 14 gusht 2023, mirëpresim drejtorin e ri ekzekutiv, Z. Luis DELIU, i cili iu bashkua stafit tonë gati 3 vjet më parë. Ai mezi pret të vazhdojë të kontribuojë në misionin dhe lidhjet tona me të gjithë partnerët për t’i shërbyer qëllimit të përbashkët në luftën kundër varfërisë dhe mbetjeve ushqimore.

 I urojmë suksese në punën që ka përpara në Food Bank Albania!

FBA Annual Report 2022

Our Annual Report for 2022 is available for viewing. You can download the PDF in the link below. There is a summary, highlights and statistics of our past year here at Food Bank Albania. Thank you all for your support and help in our continued effort to fight poverty and end hunger in Albania. We welcome your future involvement and partnership with us in order to help reach sustaining climate goals by saving food waste, educating the public on the effects of food waste to our environment, and through food donations which go to the needy across all Albania. #solidaritetiperushqim

FBA Annual Report 2022

FEBA visits FBA in Albania

Last week, from 20 to 22 February, we welcomed in Tirana, a delegation of the European Food Banks Federation (FEBA), consisting of: Ms Angela Frigo, Secretary General, Ms Valentina D’Arrigo, Partnerships and Capacity Building Manager, and Ms Anna Friederitz, Assistant to the Secretary General, for a visit to Food Bank Albania, as the official associate member of FEBA in Albania.

The delegation visited our office and warehouse, where they met with FBA staff and were presented with our work and activities. During their visit to the warehouse, they also participated in the food distribution for some of our partner organisations. Also, a visit was organised to “Mensa e Dashurise”, run by the Orthodox Church and serving to people in difficult socio-economic situations, where the delegation met with At Nikolla, the overseer of Mensa, their staff, volunteers and some of the beneficiaries. Food Bank Albania cooperates on a regular basis with Mensa e Dashurise with a view of aiding people in need with the food collected by benevolent businesses, institutions and individuals.

The visit was a positive exchange of information and a strengthening of the relationship between the European Food Banks Federation and Food Bank Albania. Our work continues with food collection with the aim of providing for those in need on a constant basis.
Javën e kaluar, nga data 20 deri më 22 shkurt, mirëpritëm në Tiranë një delegacion të Federatës Evropiane të Bankave të Ushqimit (FEBA), i përbërë nga: znj. Angela Frigo, Sekretare e Përgjithshme, znj. Valentina D’Arrigo, Menaxhere e Partneriteteve dhe Ndërtimit të Kapaciteteve, dhe znj. Anna Friederitz, Asistente e Sekretares së Përgjithshme, për një vizitë në Food Bank Albania, e cila është anëtare zyrtare e asociuar e FEBA në Shqipëri.

Delegacioni vizitoi zyrën dhe magazinën tonë, ku u takuan me stafin e FBA dhe u prezantuan me punën dhe aktivitetet tona. Gjatë vizitës së tyre në magazinë, ata morën pjesë edhe në shpërndarjen e ushqimit për disa nga organizatat tona partnere. Gjithashtu, u organizua një vizitë në “Mensën e Dashurisë”, drejtuar nga Kisha Ortodokse e cila u shërben individëve në situata të vështira social-ekonomike, ku delegacioni u takua me At Nikollën, mbikëqyrës i mensës, stafin e tyre, vullnetarët dhe disa nga përdoruesit e mensës. Food Bank Albania bashkëpunon rregullisht me Mensën e Dashurise, me synimin për të ndihmuar njerëzit në nevojë me ushqimet e mbledhura nga biznese, institucione dhe individë dashamirës.

Vizita ishte një shkëmbim pozitiv informacioni dhe një forcimi i marrëdhënieve mes Federatës Evropiane të Bankave të Ushqimit dhe Food Bank Albania. Puna jonë me grumbullimin e ushqimeve vazhdon, me synimin për t’u ardhur në ndihmë në mënyrë të vazhdueshme njerëzve në nevojë.

FBA represented in PAM Economic Forum in Marrakesh, Morocco

Në datat 7-8 dhjetor 2022, znj. Rovena Demaj, drejtoreshë ekzekutive e Food Bank Albania, mori pjesë në “Sesionin Themelues të Forumit Ekonomik të Marakeshit”, i organizuar nga Asambleja Parlamentare e Mesdheut dhe e mikpritur nga Dhoma e Këshilltarëve të Mbretërisë së Marokut, në Marakesh. Ky aktivitet mblodhi më shumë se 300 pjesëmarrës, nga 25 parlamente kombëtare dhe rajonale, dhe më shumë se 50 delegacione nga organizatat ndërkombëtare, sektori privat, akademia dhe shoqëria civile. Delegatët diskutuan mënyrat për të promovuar, nëpërmjet përfshirjes aktive të parlamentarëve, një ndryshim paradigme në adresimin e sfidave kryesore socio-ekonomike dhe klimatike që prekin rajonet, duke propozuar veprime praktike duke përfshirë masa legjislative për ndryshime të drejtpërdrejta dhe afatgjata.

Si folëse kryesore në Panelin e Pasigurisë Ushqimore, duke pasur parasysh shqetësimet gjithnjë në rritje dhe kërcënimet e drejtpërdrejta të kohëve të fundit ndaj furnizimeve ushqimore në nivel evropian dhe global, znj. Demaj nënvizoi nevojën për t’u fokusuar në shpërndarjen më të mirë të ushqimit dhe në përmirësimin e praktikave të menaxhimit për të shmangur mbetjet ushqimore të cilat në nivel global përbëjnë afërsisht 1/3 e prodhimit total ushqimor. Qasja duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe komplementare, ku parlamentet, qeveritë, bizneset dhe shoqëria civile duhet të veprojnë së bashku si partnerë për të luftuar hedhjen dëm të mbetjeve ushqimore dhe për të ridrejtuar tepricat ushqimore për përdorim më efikas për ekonominë, mjedisin, përfshirjen sociale dhe për të mirën e segmenteve shoqërore më të pafavorizuara. Parlamentet duhet të shohin një partner në organizatat e shoqërisë civile ndërsa punojmë drejt qëllimeve të përbashkëta dhe për këtë arsye, duhet t’i kushtojnë vëmendje zërit të shoqërisë civile, duke përmirësuar legjislacionin që ndihmon në trajtimin e mbeturinave ushqimore, siç është sistemi i stimujve tatimorë për dhurimet ushqimore, reduktimin e burokracisë dhe përfshirjen e shoqërisë civile në projekte dhe programe që synojnë luftën kundër varfërisë dhe shpërdorimit të ushqimit. Programet arsimore për të rinjtë si ai që FBA po drejton aktualisht janë të dobishëm për të përgatitur një brez të ri qytetarësh të ndërgjegjshëm në çështjet e mbetjeve ushqimore dhe dhurimit të tepricave ushqimore, në përputhje edhe me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së, specifikisht Objektivin nr.12. Ndërhyrja e zonjës Demaj u prit mirë nga pjesëmarrësit në Forum dhe, për Food Bank Albania, kjo përbën një sukses në çuarjen e zërit të shoqërisë civile në këtë platformë ndërkombëtare.

On 7-8 December 2022, Ms Rovena Demaj, executive director of Food Bank Albania, participated in the Parliamentary Assembly of the Mediterranean “Constitutive Session of the Marrakesh Economic Forum”, hosted by the House of Councilors of the Kingdom of Morocco, in Marrakesh. This event gathered more than 300 participants from 25 national and regional parliaments, and more than 50 delegations from international organizations, the private sectors, academia and the civil society. Delegates discussed ways to promote, through the active involvement of parliamentarians, a paradigm shift in addressing the main socio-economic and climate-related challenges affecting the regions by proposing practical actions including legislative measures for direct and long-term change.

As a keynote speaker in the Food Insecurity Panel, in view of ever growing concerns and recent direct threats to food supplies at a European and global level, Ms Demaj underlined the need to focus on better distribution of food and better management practices in order to avoid food waste which globally accounts for roughly 1/3 of the total food production. The approach should be holistic and complementary, where parliaments, governments, businesses and civil society must act together as partners to fight food waste and redirect food surpluses to better use for the economy, environment, social inclusion and for the benefit of disadvantaged segments of society. Parliaments should see a partner in civil society organisations as we work towards common goals and for this reason, should heed the voice of civil society by improving legislation that helps tackling food waste, such as tax incentives system for food donations, reduced paperwork and inclusion of civil society in projects and programmes aimed at fighting poverty and food waste. Education programmes for the youth such as the one that FBA is currently running are helpful to prepare a new generation of mindful citizens in matters of food waste and food surpluses donation, in line also with UN SDG no.12. The intervention of Ms Demaj was well received by the participants to the Forum and for Food Bank Albania this accounts for successfully bringing the voice of civil society in this international platform.

National Day of Giving – Donate Food on Albania’s Independence Day!


Shënoni në kalendarët tuaj këtë të martë dhurimi, më 29 nëntor!

🇦🇱 28 & 29 Nëntori janë Dita e Pavarësisë dhe Çlirimit të Shqipërisë 🇦🇱, 🌍 29 Nëntori është Dita Kombëtare e Dhurimit në disa vende të botës 🌏

Kontributet në ushqim: https://foodbank.al/kontributi-im/me-cfare-mund-te-kontribuoj-une/
ose Kontributet financiare: https://foodbank.al/kontributi-im/kontributet-financiare/

Këtë vit, ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj më shumë se kurrë. Me afrimin e shpejtë të sezonit të festave, shumë prej nesh po planifikojnë me entuziazëm vaktet e familjes sonë. Është koha e vitit që të gjithë e presim me padurim – e mbushur me ushqim, miq dhe familje. Por për shumë njerëz këtë vit, kjo thjesht nuk do të jetë e mundur.

Rritja e kostos së ushqimit e ka bërë të vështirë për miliona familje në mbarë botën që të vendosin vaktet në tryezë. Komunitetet e cenueshme po përballen me urinë ekstreme – dhe ata po i drejtohen bankave të ushqimit për të mbushur boshllëkun. Aq më tepër në vende si Shqipëria!

Food Bank Albania së bashku me rrjetin e saj të partnerëve është në vijën e parë për t’u shërbyer atyre që kanë më shumë nevojë, por ne kemi nevojë për ndihmën tuaj për të përmbushur kërkesën në rritje! Dhuroni herët ose bëhuni një mbledhës fondesh në FBA dhe përforconi ndikimin tuaj!

E Marta e Dhurimit është dita më e madhe në botë e dhurimit dhe këtë vit, është veçanërisht e rëndësishme për bankën tonë ushqimore. 28-29 Nëntori janë edhe ditët kombëtare të Shqipërisë dhe ne po kërkojmë të mbledhim para për të dërguar ushqime për familjet në nevojë sidomos në këtë stinë festive të vitit. Për çdo dollar apo euro të marrë, ne jemi në gjendje të ofrojmë 1.5 vakte të ngrohta për njerëzit në kushte shumë të vështira. Për ta edhe një vakt është diçka. Ju ftojmë të mbështetni fushatën tonë të festave të nëntorit në platformën e dhurimeve ose direkt në faqen tonë. Dhe mos harroni ta ndani me të tjerët këtë postim- dikush mund të dojë të na bashkohet! Faleminderit!

#GivingTuesday #28-29Nëntor #Pavarësia #Çlirimi #FestateNëntorit #FoodBankAlbania #albanianfoodbank

Mark your calendars for this Giving Tuesday, on November 29th!

🇦🇱 November 28 & 29 are Albania’s Independence and Liberation Day 🇦🇱, 🌍 November 29 is the National Day of Giving 🌏

Donate Food: https://foodbank.al/en/my-contribution/food-contribution/
Contribute Financially: https://foodbank.al/en/my-contribution/financial-contributions

This year, we need your support more than ever. With the holiday season fast approaching, many of us are excitedly planning our family’s meals. It’s the time of year we all look forward to – filled with food, friends, and family. But for many people this year, that simply won’t be possible.

The rising cost of food has made it hard for millions of families around the world to put meals on the table. Vulnerable communities are facing extreme hunger — and they’re turning to food banks to fill the gap. Even more so in countries like Albania!

Food Bank Albania along with its web of partners is on the front lines serving those who need it most, but we need your help to meet the increasing demand! Donate early or become a FBA fundraiser and amplify your impact!

Giving Tuesday is the world’s biggest day of giving, and this year, it’s especially important for our food bank. November 28-29 are also the national days of Albania and we are looking to raise money in order to send food to the needy families especially in this festive season of the year. For every dollar or euro received, we are able to provide 1.5 warm meals to people in very poor conditions. For them it makes a difference.

International Day of Awareness of Food Loss and Waste 2022

For the third year on September 29, 2022, Food Bank Albania is celebrating the International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) and making a clear call to action for public and private entities, from across the food system, and consumers, to work together to cut food loss and waste.

Reducing Food Waste is one of the most impactful climate solutions.

DID YOU KNOW? Consumer food waste is a global challenge. An estimated 17 percent of total global food production is wasted (11 per cent in households, 5 per cent in the food service sector and 2 percent in retail (UNEP, 2021).

STOP FOOD LOSS AND WASTE. FOR THE PEOPLE! FOR THE PLANET!
#FLWDay #WeAreFEBA
#FoodBankAlbania