Category Archives: Uncategorized

Aktivitetet në muajt Janar – Prill

12801615_10153912351996063_7404420282899529879_nMuajt e parë të vitit kanë qenë të ngarkuar për Bankën e Ushqimit. Në Mars, u bë shpërndarja e fundit e ushqimit për projektin e dimrit. Ky projekt u siguroi ushqim 250 familjeve për muajt e Dhjetorit, Janarit, Shkurtit e Marsit. Dimri është gjithmonë koha më e vështirë për të marxhinalizuarit dhe Food Bank Albania gëzohet të mundësojë ndihmë për ta. Një grua u shpreh që ndihmën e ushqimit që merr, ajo e ndan edhe me familje të tjera afër saj. U jemi mirënjohës organizatave tona partnere që ndihmuan për identifikimin e familjeve si dhe në shpërndarjen e ushqimit.

Për të mbajtur plot magazinën, banka e ushqimit ka bërë disa fushata ushqimore. Gjatë gjithë dimrit dhe pranverës ne vizituam shkollat lokale dhe u kërkuam studentëve të kontribuojnë me ushqim për nevojtarët. Kështu, gjatë javëve të fundit, ne kemi mbledhur kontributin e nxënësve nëpër Tiranë e rrethe. Njëri prej qëllimeve kryesorë është që të rinjtë shqiptarë të përfshihen në luftën kundër urisë dhe fushatat ushqimore janë mënyra më e mirë për këtë.school food drive

Në 9 dhe 10 Prill, banka e ushqimit organizoi një fushatë me komunitetin. Me mbështetjen e Carrefour dhe Eco Market, vullnetarët nga Food Bank Albania dhe Kryqi i Kuq mblodhën donacione në 13 pika në Tiranë. Nëse bëtë pazar në një prej këtyre ditëve mund të keni vënë re vullnetarët që kërkojnë donacione tek supermarketi lokal. Fushata
u bë gjithashtu edhe në qytetet e Fierit, Elbasanit, Shkodrës dhe Lushnjes. Rezultati ishte rreth 2 tonë dhurata ushqimore që do të ndihmojnë bankën e ushqimit t’u sigurojë vakte të ushqyeshme gjatë verës familjeve në nevojë.

Food driveGjithashtu, gjatë muajit Mars, banka e ushqimit filloi një Program Sponsorizimi për Fëmijët që ka për qëllim të arrijë rreth 30 familje Rome në zonën e Elbasanit. Qëllimi i projektit është t’i mbështesë ata me qëllim që fëmijët e vegjël të shkojnë në shkollë.

Faleminderit kujtdo që ka ndihmuar në këto përpjekje – pa vullnetarët, ndihmën financiare dhe donacionet e ushqimit nuk do të kishte një bankë ushqimore. Koha dhe kontributet tuaja bëjnë ndryshimin në luftën kundër urisë në Shqipëri!

January – April activities newsletter

12801615_10153912351996063_7404420282899529879_nThe first few months of the year have been busy for Food Bank Albania. In March, we completed the last month of food deliveries for the winter project. This project provided food to 250 families for the months of December, January, February and March. Winter is always the hardest time for food insecure families and those struggling to get by and Food Bank Albania is happy to be able to help some of those in need. A woman said that the help that she receives, she shares with other families around her. We are thankful to our partner organizations for helping to identify families and distribute food.

To keep our warehouse full, the Food Bank has conducted several food drives. Throughout winter and spring we visited local schools and asked students to contribute food to help the needy. Over the last several weeks, we have been collecting the contributions of students around Tirana and other cities. One of the Food Bank’s main goals is to get Albanian youth involved in the fight against hunger and the food drives are the best way to do that.school food drive

On April 9th and 10th the Food Bank conducted a community-wide food drive. With the support of Carrefour and Eco Market, volunteers from Food Bank Albania and the Red Cross were able to collect donations at 13 points throughout Tirana. If you went shopping on either of those days you may have noticed volunteers requesting donations at your local supermarket. The campaign was also done in the cities of Fier, Elbasan, Shkodër and Lushnje. It resulted in almost 2 tons of food donations that will help the Food Bank provide needy families with nutritious meals into summer.

During the month of March, the Food Bank started a Child Sponsorship Programme that aims at reaching about 30 Roma families in the Elbasan area. The goal of the project is to support them so that the little children can attend school.

Food drive

 

Thank you to everyone who has helped with these efforts – without volunteers, financial support and food donations there wouldn’t be a food bank. Your time and contributions are making a difference in the fight against hunger in Albania!

A good start to the year!

If you would like to subscribe to our future posts, please add your email address on the sidebar below and click the orange button ‘Abonohu’.

On February 11 2016, Food Bank Albania hosted a meeting for 13 distributing organizations. It was a great opportunity to get together and evaluate our current programs and the needs of the people that we serve as organizations.

ngo-feb11-2016One of the benefits of getting together is the ability to collaborate to address our needs and identify areas where our organizations can work together. Many of the organizations are hoping to expand the number of families and individuals they can reach and would like to receive more food from the food bank. Food Bank Albania believes in this goal and believes that we can dramatically increase the amount of food we distribute by working together to provide volunteers for food drives and expanding the number of supermarket collection points that we offer.

It was a good way to start the year and to meet people who are invested in the fight against poverty! At Food Bank Albania, we have ambitious goals for 2016 and with the help of our partners we are confident that we can reach even more families this year!

Një Fillim – Viti i Mbarë!

Në datën 11 Shkurt 2016, Food Bank Albania organizoi një takim me 13 organizata partnere shpërndarëse. Ishte një mundësi e mire për t’u takuar dhe vlerësuar programet aktuale dhe nevojat e njerëzve të cilëve u shërbejmë si organizata.

ngo-feb11-2016Njëra prej pikave pozitive të të takuarit bashkë është adresimi i nevojave tona dhe identifikimi i fushave ku ne si organizata mund të punojmë së bashku. Shumë prej organizatave shpresojnë të zgjerojnë numrin e familjeve dhe personave që arrijnë dhe u shprehën për më shumë ushqim nga banka e ushqimit.

Food Bank Albania beson në qëllimin që ne mund të rrisim shumë sasinë e ushqimit që shpërndajmë nëse punojmë së bashku për të siguruar më tepër vullnetarë për fushatat e mbledhjeve ushqimore, duke zgjeruar kështu numrin e pikave të supermarketeve të arritura.

Ishte një fillimviti i mbarë së bashku me njerëzit të cilët janë përkushtuar për të luftuar varfërinë. Në Food Bank Albania, ne kemi qëllime ambicioze për vitin 2016 dhe me ndihmën e partnerëve besojmë që mund të arrijmë edhe më tepër familje në këtë vit!

Food Bank Albania’s Year in Review (2015)

food driveIf you would like to subscribe to our future posts, please add your email address on the sidebar below and click the orange button ‘Abonohu’.

As we start the new year, it is the perfect opportunity to look back on 2015. In collaboration with FEBA (European Federation of Food Banks), Food Bank Albania launched several new programs and continued to expand its operations to reach more families and individuals in need. Here are some of the highlights of last year’s projects.

Food Bank Albania continues to expand its operations and distribute more food to needy families and individuals. In 2015, thanks to the generosity of donors the food bank was able to distribute approximately 18 tons of food. This more than doubles the amount of food that was distributed in 2014! As in previous years, all food donations are distributed by the food bank’s partner organizations and are given to families and individuals living below the poverty line. This increase makes a huge difference to families struggling with hunger!

school collaboration2015 was a year for collaboration with local agencies. During the year, Food Bank Albania’s
school project expanded to four Albanian cities: Tirana, Korҫa, Elbasan, and Shkodër. Food Bank staff presented information about food banks to students and asked them to participate in a food drive by collecting food at their schools. Food Bank Albania plans to continue working with students in the coming year to raise awareness of poverty and hunger in Albania. The food bank also began collaborating with two other soup kitchens in Tirana by providing them with food.

An ambitious initiative undertaken in 2015 was the winter project. This project will provide food for 250 Albanian families from December 2015 until March 2016. This assistance during the coldest months of the year will make it a bit easier for these families to get through until spring. Families supported include single mothers, Roma, people with disabilities, and families involved in blood feuds.

In December, Food Bank Albania conducted food drives on two weekends. Shoppers at two Carrefour hypermarkets and five Eco Market supermarkets were able to buy food to donate to the food bank and drop their donations off with volunteers as they left the store. These food drives collected 5 tons of food along with donations of clothing and needed personal hygiene items. This generosity is critical to the food bank’s mission!

projekti shqiptaretDecember was also the month of the food bank’s “Projekti “Shqiptaret per Shqiptaret” (Project Albanians for Albanians). In conjunction with the Dutch and United States embassies, the Belgian consulate, businesses, NGOs, and foreign donors Food Bank Albania collected food and clothing donations for distribution to needy families around the country.

Food Bank Albania is thankful for a successful 2015 and thankful for the opportunity to impact the lives of so many people. Most importantly, the food bank is thankful for the continued support and generosity of our donors and collaborators. Without the contributions of people and organizations, the food bank would not be able to continue its work. With your help, Food Bank Albania is looking forward to an even more successful 2016!

Dita Botërore e Ushqimit

Në ditën botërore të Ushqimit, më datën 16 Tetor 2015, Food Bank Albania siguroi një dërgesë 1 ton ushqim nga shkolla Tirana International School. Studentët dhe mësuesit, për dy javë rresht, grumbulluan ushqimin nga familjet dhe të afërmit e tyre dhe ua dorëzuan atë vullnetarëve të Food Bank Albania. Shprehim falenderim dhe mirënjohje për dhuratën si dhe dëshirën për të vazhduar këtë bashkëpunim në të ardhmen. Kjo është hera e dytë që Tirana International School merr pjesë në misionin e organizatës sonë.

Në realitetin e tanishëm kur Banka Botërore deklaron që niveli i varfërisë ekstreme është trefishuar gjatë viteve 2008 – 2012, nga 10.900 persona në 30.900, mbetet shumë për t’u bërë për të luftuar varfërinë. Aktualisht, sipas Bankës Botërore, 32.1% e Shqiptarëve jetojnë me më pak se 5 dollarë në ditë ndërkohë që në vendet e rajonit, popullsia që jeton me më pak se 5 dollarë në ditë varion nga 2% në Bosnjë deri në 23.86% në Maqedoni.

Fushata në shkollat 9 vjeçare

CaptureGjatë vitit shkollor 2014-2015, Food Bank Albania zhvilloi një projekt në 30 shkolla shtetërore 9 vjeçare në Tiranë dhe rreth 15 shkolla në Elbasan e Korçë. Nxënësit, prindërit dhe mësuesit biseduan dhe mësuan rreth realitetit të mbetjeve ushqimore në rritje në vendin tonë si dhe për mënyrat se si mund t’i luftojnë ato.


Një pjesë e mirë e nxënësve sollën ushqim si shenjë solidariteti për të mbështetur familjet në nevojë. Disa tonë ushqime u mblodhën dhe u shpërndanë nga organizatat partnere të Food Bank Albania.

Në vitin që vjen, pritet që ky projekt të shtrihet edhe në shkollat e mesme.

Me këtë rast, falenderojmë Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, organizatat partnere si dhe vullnetarët që morën inisiativa personale duke mbështetur. Mbani mend që ju mund të abonoheni në foodbank.al për të rejat më të fundit nga aktivitetet tona.

Severe Flooding Prods Albanians to Action

flood1Recent floods have forced hundreds of people from their homes in Albania in what many are saying is the worst flooding in decades. Some 600 families have been evacuated in four southern districts in Albania after flooding covered more than 17,000 hectares (42,000 acres) and killed about 3,500 sheep and cattle. Many Albanians lost their homes and personal belongings leaving them with little or nothing in their possession.

food drive2As a result, the Albanian government, along with many organizations have stepped up to help in many ways they can by assisting with evacuation, the provision of food, clothing, and temporary shelter. Food Bank Albania is one such organization that helped by initiating a weekend-long food drive at participating Carrefour hipermarkets in Tirana.

food drive1Many people came out to volunteer their time serving as greeters and organizers of food packages. Hundreds of shoppers participated by purchasing food items such as:  flour, sugar, macaroni, rice, oil, tomato sauce, and a variety of canned goods. As if the news isn’t good enough, almost two tons of food was collected and many bags of clothing were provided.

On Thursday, the food that was collected over the weekend was then sent out to the various agencies involved in the distribution of food to those effected by the floods. Thanks to the efforts of both volunteers and food donors, many Albanians now have access to food that was otherwise unavailable to them.

We at Food Bank Albania wish to thank all of those who volunteered their time this weekend. Your service will make a difference in the lives of many people who needed help.

FBA thank you 2

Veprimi i përbashkët për përmbytjet e kësaj jave

Në kuadrin e inisiativës urgjente për ndihmën ndaj personave të dëmtuar nga përmbytjet gjatë kësaj jave, Food Bank Albania organizon një mbledhje ushqimore këtë fundjavë.

Ejani tek Carrefour TEG ose Carrefour QTU, bëni pazarin tuaj dhe dhuroni për familjet në nevojë emergjente. Ushqimi do të shpërndahet ditën e hënë.

Ky veprim është në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile si dhe një sërë nismash të tjera.10497462_646441162148790_1213250102297781512_o

Trajnim me partnerët

Në datën 22/09/2014, Food Bank Albania, në kuadër të veprimit për shpërndarjen e aktiviteteve të saj në Shqipëri, organizoi një takim trajnim-orientimi me disa partnerë të mundshëm nga rrethet Elbasan, Pogradec, Shkodër e Tiranë.

Qëllimi i këtij moduli trajnimi ishte njohja e miqve me misionin dhe aktivitetin e bankave të ushqimit  si dhe mundësitë reale të përfshirjes në zonat përkatëse për organizatat që ata përfaqësonin.

Fushatat në shkollat publike në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, bashkëpunimi me bizneset lokale dhe një sistem online i bashkërenduar i inventarit ishin disa nga temat kryesore përvec aspekteve logjistikë e ligjorë.

P1030697